Այս մարդիկ թե ամոթից լռեն, որ այս աստիճան թե րի սահման ադրություն են բոլորիս վզ ին փաթա թել, եկել, ժողովրդավարական մեխ անիզմի համար իրենց իսկ ստե ղծած պր ոբ լեմների` իրենց իսկ թող ած բացի օգտագործմամբ հաղթահարումը ներկայացնում են որպես իշխանության զավ թում

Ասք Հրայր Թովմասյանի, Դավիթ Հարությունյանի, ինչպես նաև վարչապետի պաշտոնավարման մասին

Սկզբից գրում ես սահմանադրություն, որտեղ չես նախատեսում ԱԺ արտահերթ ընտրություններ անելու մարդ ավա րի մեխանիզմներ… Օրինակ` ԱԺ ինքնալու ծարման իրավունք, կամ նման մի բան։ Ավելին, այդ սա հման ադրությամբ մարդ ավարի/հստակ չես գրում, թե վարչապետի հրաժարականի դեպքում նա շարունակում է պաշտոնավարել, թե ոչ։ Հետո, երբ ժողովրդավարությանը վայել արտա հերթ ընտրություններ անելու համար վար չապետը ստիպվ ած տեխնիկական հրաժ արական է տալիս (այսինքն հրաժ արական է տալիս առանց պաշտոնը լքելու ցանկության կամ մտադրության) ու շարունակում է պաշտոնավարել, դու այդ կապակցությամբ շուխուռ ես անում. «Թե բա Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնը լքելու դիմում տալոով պաշտոնավարման դադար եցման իր կամքն է հայտնել»։
Այս մարդիկ թե ամ ոթից լռեն, որ այս աստ իճան թե րի սահման ադրություն են բոլորիս վզ ին փաթա թել, եկել, ժողո վրդավարական մեխ անիզմի համար իրենց իսկ ստե ղծած պր ոբ լեմների` իրենց իսկ թող ած բացի օգտագ ործմամբ հաղթա հարումը ներկ այացնում են որպես իշխան ության զավ թում։

Այլ կերպ ասած «Հայաստան» և «Պատիվ ունեմ» դաշինքներն Սահ մանադրական դա տարանում մի մանիպո ւլատիվ գիծ են տանում. թե բա Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 25-ին հրաժ արական է տվել, այսինքն` արտահայտել է պաշտոնավարումը դ ադարեցնելու կամքը և ուրեմն իր պաշտո նավարման շար ունակությունը վար չական ռես ուրսի զա վթում ու չա րաշահում է։ Արդեն քանի որ օր է, ինչ լուրջ-լուրջ այս թեզը քննարկվում է ու բոլորը, կարծես, մո ռացած լինեն մի պարզ իրողության մասին. Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 25-ին ոչ թե

արտահայտել է պաշտոնից հեռանալու ցանկություն, այլ հրաժարականով սկսել է արտահերթ ընտրութուններ անելու պրոցես։ Ի վերջո, Դավիթ Հարությունյանը, Հրայր Թովմասյանը ու այժմեան սահմանադրության մյուս հեղինակները թող ասեն, թե ինչու՞ մայր օրենքով ԱԺ արտահերթ ընտրություններ սկսելու այլ (մա րդավարի) մեխանիզմ չեն նախատեսել։
Դանիել Իոաննիսյանի ֆեյսբուքյան էջից։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: